arkada-x.com   


Телефонiя

Вiдключення телефону

Порядок вiдключення телефонiв за заборгованiсть через оплату за наданi послуги зв'язку (абонентна плата, плата за мiжмiськi та мiжнароднi телефоннi розмови та iншi послуги, наданi телефоном) визначений актами законодава – стаття 38 Закону України "Про телекомунiкацiї", "Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком", затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р., та "Правилами користування мiжмiським та мiжнародним телефонним зв'язком", затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 639 вiд 28 червня 1997 р.

Вiдповiдно до положень зазначених актiв, оплата за послуги зв'язку повинна вноситись абонентом в десятиденний термiн пiсля одержання рахунку, але не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає пiсля повного розрахункового перiоду. Повний розрахунковий перiод встановлюється з першого по останнє число поточного мiсяця.

У разi неоплати заборгованостi понад 30 днiв оператор зв'язку надсилає абоненту письмове попередження про призупинення надання послуг, якщо заборгованiсть не буде погашено протягом мiсяця. Зазначене попередження вручається абоненту за його пiдписом. Якщо абонент у мiсячний термiн пiсля одержання письмового попередження не погасив заборгованостi, пiдприємство зв'язку має право призупинити надання послуг клiєнту (телефон вiдключається). В подальшому, якщо протягом мiсяця з дня вiдключення телефону пiдтвердження про погашення заборгованостi та внесення плати за включення телефону (згiдно ст.7 п.63 роздiлу I граничних тарифiв) не надiйшло, оператор зв'язку в одностороньому порядку за рiшенням керiвника оператора зв'язку припиняє дiю договору, про що письмово повiдомляє абонента протягом 10 днiв пiсля прийняття рiшення.

Припинення надання послуг споживачам не звiльняє їх вiд оплати заборгованостi, а оператор зв'язку має право стягувати суму боргу в судовому порядку. Крiм того, за час, протягом якого телефони та iншi абонентськi пристрої не працювали з вини абонента, абонентна плата стягується в повному розмiрi.

Про погашення заборгованостi пiсля попередження абонент повинен повiдомити оператора зв'язку, який проводить розрахунки за наданi послуги.

Пiсля подання абонентами документiв, що пiдтверджують погашення заборгованостi та оплату повторного включення телефону, оператор зв'язку виконує повторне включення телефону.

Вiдключення телефонiв при знятiй протягом тривалого часу слухавцi проводиться на пiдставi Правил технiчної експлуатацiї телефонних мереж. Пiсля звернення абонента до бюро ремонту телефон включається безкоштовно.

Назад

Версiя для друку

 

Компанiя Аркада-Х • Львiв, вул. Патона, 7A

(067) 670-17-05

(066) 295-17-05

(032) 295-17-05

 
Visa Mastercard
На головну :: Про компанiю :: Телефонiя :: Тарифи Iнтернет :: Тарифи телефонії :: Оплата послуг :: Контакти ::

Copyright © 2005 ARKADA-X All Right Reserved