ТзОВ «АРКАДА-Х» | Львiв, вул. Патона,  7A
arkada-x.com
295-20-34 (Встановлення та переоформлення телефонiв для фiзичних осiб) | 295-15-16 (Встановлення та переоформлення телефонiв для юридичних осiб) | 295-48-19 (Пiдключення до мережi Iнтернет) | 295-20-10, 295-48-08 (Розрахунки за послуги електрозв'язку) | 295-20-20 (Бюро ремонту телефонiв) | 295-11-11 (Оператори АТС-295)


Порядок встановлення телефону

Порядок та умови надання послуг зв'язку в мережах загального користування, в тому числi й встановлення телефонiв, визначаються Законом України № 1280-Y вiд 18 листопада 2003 р. "Про телекомунiкацiї" та вiдповiдними нормативними актами, зокрема "Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком", затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 385 вiд 22 квiтня 1997 р.

Для встановлення телефону споживачу (фiзична або юридична особа) необхiдно звернутись в абонентський вiддiл ТзОВ "Аркада-Х", який забезпечує облiк заяв фiзичних чи юридичних осiб, та розрахунки з абонентами за адресою: м. Львiв, вул. Патона, 7а, або за телефоном (0322) 295-15-16 (для юридичних осiб) або (0322) 295-20-34 (для фiзичних осiб).

У випадку, коли працiвник абонентського вiддiлу визнає, що їснує технiчна можливiсть встановлення телефону, споживачу одночасно з заявою необхiдно надати паспорт з вiдмiткою про реєстрацiю постiйного мiсця проживання, а також для громадян, якi мають пiльги, документи, якими цi пiльги засвiдченi. На пiдставi зазначених документiв укладається договiр на встановлення телефону.

У випадку, коли на момент звернення споживача немає технiчної можливостi встановлення телефону, його заява ставиться на облiк i з появою технiчної можливостi задовольняється, про що додатково повiдомляють споживача.

Якщо заявник мешкає в квартирi без реєстрацiї постiйного мiсця проживання, заява про надання послуг електрозв'язку подається разом з копiєю документiв про право власностi на житло.

Встановлення другого номера телефону фiзичним чи юридичним особам виконується при наявностi технiчної можливостi.

Оплата установки телефону здiйснюється вiдповiдно до граничних тарифiв на основнi послуги зв'язку, затвердженими наказом Державного комiтету зв'язку України № 120 вiд 7 червня 2002 р. Окремим категорiям громадян, вiдповiдно до чинного законодавства, пiдприємства зв'язку надають послуги на пiльговiй основi. Покриття пов'язаних з цим витрат виконується за рахунок державного i мiсцевих бюджетiв та коштiв вiдповiдних фондiв.

 

Порядок переоформлення телефону

Переоформлення телефону на iншу особу здiйснюється у наступних випадках :

При купiвлi телефонiзованої квартири, враховуючи той факт, що встановлений там телефон не є власнiстю нового мешканця, укладається договiр на надання послуг зв'язку на загальних пiдставах. Оплата за переоформлення телефону здiйснюється вiдповiдно до граничних тарифiв.

У випадку обмiну телефонiзованих квартир у межах дiї АТС-295, телефонна компанiя "Аркада-Х" протягом мiсяця на пiдставi заяв абонентiв та документiв про обмiн, здiйснює взаємне переоформлення договорiв для тих громадян, якi на момент переїзду були абонентами. Оплата при цьому здiйснюється вiдповiдно до граничних тарифiв, розмiр її залежить вiд способу пiдключення телефону (основний, пiдключений до окремої лiнiї, паралельний тощо) .

У разi дарування телефонiзованої квартири дiтям, одному з подружжя, батькам договiр на надання послуг зв'язку переоформляється на власника квартири за оплату, розмiр якої залежить вiд того, чи був заявник ранiше абонентом АТС-295 та вiд наявностi в паспортi вiдмiтки про реєстрацiю постiйного мiсця проживання за вiдповiдною адресою, вiдповiдно до граничних тарифiв. При даруваннi квартири близьким родичам договiр переоформляється на власника квартири при наявностi всiх документiв негайно. У випадку дарування квартири iншим особам договiр переоформляється на загальних пiдставах.

У випадку одержання квартири в спадщину договiр переоформляється, якщо спадкоємець пред'являє на пiдприємство електрозв'язку документи про спадщину не пiзнiше семи мiсяцiв з дня подання заяви. Перш за все, новому власниковi квартири необхiдно звернутись в абонентский вiддiл ТзОВ "Аркада-Х" з вiдповiдною заявою. Тому що, як тiльки буде встановлено факт смертi або виїзду абонента, телефон вiдключать i через 30 днiв, якщо не надiйде заява вiд можливого спадкоємця чи власника квартири, телефон буде скасовано.

 

Вiдключення телефону

Порядок вiдключення телефонiв за заборгованiсть через оплату за наданi послуги зв'язку (абонентна плата, плата за мiжмiськi та мiжнароднi телефоннi розмови та iншi послуги, наданi телефоном) визначений актами законодава – стаття 38 Закону України "Про телекомунiкацiї", "Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком", затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 1997 р., та "Правилами користування мiжмiським та мiжнародним телефонним зв'язком", затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України ∤ 639 вiд 28 червня 1997 р.

Вiдповiдно до положень зазначених актiв, оплата за послуги зв'язку повинна вноситись абонентом в десятиденний термiн пiсля одержання рахунку, але не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає пiсля повного розрахункового перiоду. Повний розрахунковий перiод встановлюється з першого по останнє число поточного мiсяця.

У разi неоплати заборгованостi понад 30 днiв оператор зв'язку надсилає абоненту письмове попередження про призупинення надання послуг, якщо заборгованiсть не буде погашено протягом мiсяця. Зазначене попередження вручається абоненту за його пiдписом. Якщо абонент у мiсячний термiн пiсля одержання письмового попередження не погасив заборгованостi, пiдприємство зв'язку має право призупинити надання послуг клiєнту (телефон вiдключається). В подальшому, якщо протягом мiсяця з дня вiдключення телефону пiдтвердження про погашення заборгованостi та внесення плати за включення телефону (згiдно ст.7 п.63 роздiлу I граничних тарифiв) не надiйшло, оператор зв'язку в одностороньому порядку за рiшенням керiвника оператора зв'язку припиняє дiю договору, про що письмово повiдомляє абонента протягом 10 днiв пiсля прийняття рiшення.

Припинення надання послуг споживачам не звiльняє їх вiд оплати заборгованостi, а оператор зв'язку має право стягувати суму боргу в судовому порядку. Крiм того, за час, протягом якого телефони та iншi абонентськi пристрої не працювали з вини абонента, абонентна плата стягується в повному розмiрi.

Про погашення заборгованостi пiсля попередження абонент повинен повiдомити оператора зв'язку, який проводить розрахунки за наданi послуги.

Пiсля подання абонентами документiв, що пiдтверджують погашення заборгованостi та оплату повторного включення телефону, оператор зв'язку виконує повторне включення телефону.

Вiдключення телефонiв при знятiй протягом тривалого часу слухавцi проводиться на пiдставi Правил технiчної експлуатацiї телефонних мереж. Пiсля звернення абонента до бюро ремонту телефон включається безкоштовно.

 

Захист вiд стороннього пiдключення

Для уникнення випадкiв несанкцiонованого використання послуг i засобiв зв'язку ТзОВ "Аркада-Х" при укладаннi договорiв з абонентами повiдомляє їх про можливiсть:

Обмеження виходу на мiжмiську та мiжнародну телефонну мережу шляхом встановлення вiдповiдної категорiї АВН. Для цього потрiбно звернутися з письмовою заявою про вiдключення свого номера телефону вiд автоматичного виходу на мiжмiську ( "8" ) чи мiжнародну ( "8-10" ) телефонну мережу.

Крiм тoго нашi спoживачi мають можливiсть замовити замовити собi послуги "вихiд на мiжмiску (мiжнародну) телефону мережу за паролем".

 

Додатковi послуги

Додатковi види обслуговування (ДВО) – сервiс, котрий АТС надає своїм клiєнтам за додаткову оплату. ДВО складаються з набору послуг. Послуги замовляються шляхом вводу коду послуги з необхiдними додатковими параметрами з телефону абонента. Попередньо необхiдну послугу треба замовити в нашoму абонентському вiддiлi.

Процедура замовлення послуги з телефону абонента

Можливiсть замовлення послуг з телефонного апарату для кожної абонентської лiнiї дозволяється (забороняється) технiчним персоналом станцiї iндивiдуально. Не всi послуги можуть бути встановленi одночасно на однiй абонентськiй лiнiї. За додатковою iнформацiєю звертайтеся в абонентськiй вiддiл.

Послуги можуть замовлятись тiльки з телефонного апарату з тоновим набором (багаточастотним кодом DTMF) i тривалiстю FLASH вiд 20мс до 180мс (для деяких видiв ДВО).

Для замовлення послуги спочатку вводиться префiкс: символ чи . Пiсля префiкса вводиться код послуги (двi цифри).

Якщо при замовленнi послуги необхiдно ввести блок або декiлька блокiв додаткової iнформацiї (номер телефону, час, номер програми блокування тощо), то перед кожним блоком вставляється символ-роздiлювач .

Кiнцем замовлення послуги є ввiд символу .

Якщо замовлення послуги починається з префiкса , то послуга вмикається або активiзується, якщо з префiкса , то послуга вимикається або деактивiзується.

Пiсля закiнчення введення замовлення послуги, якщо АТС прийняла все правильно, подається акустичний сигнал Вiдповiдь станцiї. В iншому випадку подається акустичний сигнал Зайнято чи iнший голосовий сигнал.

При проблемах в замовленнi послуг абоненту необхiдно звернутись в наш абонентський вiддiл .

Також звертаємо Вашу увагу, що використання несертифiкованого обладнання (телефонних апаратiв) заборонено Правилами користування мiсцевим телефонним зв'язком i може тягнути за собою вiдповiдальнiсть згiдно з Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення(стаття-148-1).

Для абонентiв, якi використовують послугу переадресацiї!

Увага! Кожен переадресований виклик тарифiкується АТС, як вихiдний дзвiнок з Вашого телефону на номер телефону, вказаний Вами при замовленi послуги переадресацiї.


Повiдомлення про вхiдний виклик

Якщо Ви розмовляєте по телефону i до Вас надходить новий вхiдний виклик, то вiн ставиться на очiкування (якщо ввiмкнена дана послуга та немає iнших викликiв на очiкуваннi). При цьому Ви в своєму телефонному апаратi чуєте короткочасний звуковий сигнал.

Абоненту, котрий телефонує до Вас, при цьому видається звичайний сигнал "контроль посилки виклику"(довгi гудки).

Переключитись на новий виклик можна :
1) Пiд час розмови, натиснувши на клавiшу FLASH (RECALL) телефону, при цьому попередня розмова ставиться на очiкування.
2) Пiсля завершення розмови, отримавши новий сигнал виклику.

Процедура замовлення послуги з телефону абонента

Для переключення на другого абонента (розмова з першим при цьому буде завершена) натиснiсть FLASH та .

Для почергового переключення мiж абонентами натиснiсть FLASH та .

Щоб знехтувати спробою другого абонента з'єднатися з Вами пiд час Вашої розмови натиснiсть FLASH та .

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :


Наведення довiдки пiд час розмови

Пiд час розмови Ви можете активiзувати за допомогою клавiшi FLASH ще один вихiдний виклик, причому попередня розмова ставиться на очiкування.

Цей вихiдний виклик може використовуватись для замовлення послуг чи для наведення довiдкової iнформацiї.

Процедура використання послуги з телефону абонента

Для наведення довiдки пiд час розмови у третього абонента (включаючи мiського, мiжмiського, мiжнародного) натиснiсть FLASH, пiсля чого наберiть номер третього абонента

Для повернення до ранiше встановленого з'єднання без вiдбою нового (або переключення мiж ними) натиснiсть FLASH та .

Щоб повернутися до ранiше встановленого з'єднання з вiдбоєм нового натиснiсть FLASH та .

Включення та виключення даної послуги здiйснюється технiчним персоналом нашої станцiї.


Безумовна переадресацiя

Будь-який виклик, що поступає на Ваш телефон з встановленою послугою безумовної переадресацiї, негайно перенаправляється на вказаний при замовленнi послуги номер телефону.

Дана послуга є дуже зручною, якщо Ви йдете в гостi, але не бажаєте пропустити жодного дзвiнка.

Також пiсля закiнчення робочого дня Ви можете переадресувати свiй офiсний телефон на домашнiй або мобiльний.

Якщо на Вашому телефонi активiзована послуга безумовної переадресацiї, то замiсть сигналу готовностi Ви будете чути спецiальний сигнал.

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

В даному випадку НОМЕР – номер телефону, на котрий Ви хочете переадресувати свiй телефон.

Дана послуга замовляється в нашому абонентському вiддiлi.


Переадресацiя при умовi "зайнято"

Переадресацiя викликiв при умовi "зайнято" виконується для Вашого телефону, якщо вiн знаходиться в станi розмови (чи просто у на Вашому телефонi знята телефонна трубка). При цьому новий виклик буде переадресовано на номер телефону, вказаний Вами при введеннi послуги.

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

В даному випадку НОМЕР – номер телефону, на котрий Ви хочете переадресувати свiй телефон.

Дана послуга замовляється в нашoму абонентському вiддiлi.


Переадресацiя за вiдсутностi вiдповiдi

Якщо Ви не вiдповiдаєте на виклик на протягом 15…20 секунд, то виконується переадресацiя виклику на iнший номер, вказаний Вами при введеннi послуги.

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

В даному випадку НОМЕР – номер телефону, на котрий Ви хочете переадресувати свiй телефон.

Дана послуга замовляється в нашому абонентському вiддiлi.

Для абонентiв, якi використовують послугу переадресацiї!

Увага! Кожен переадресований виклик тарифiкується АТС, як вихiдний дзвiнок з Вашого телефону на номер телефону, вказаний Вами при замовленi послуги переадресацiї.


Конференц-зв'язок

Послуга конференц-зв'язку забезпечує розмову трьох абонентiв одночасно.

Для пiдключення другого абонента введiть наступну послiдовнiсть :

 <Довгий гудок> <Другий номер> <Розмова> FLASH

Для пiдключення третього абонента введiть наступну послiдовнiсть :

 <Довгий гудок> <Третiй номер> <Розмова> FLASH

Щоб активiзувати конференц-зв'язок, введiть наступну послiдовнiсть :

Щоб вiдминити конференц-зв'язок, введiть наступну послiдовнiсть :

FLASH 

Номери, з котрими органiзовується трьохстороннiй конференц-зв'язок, можуть бути мiськими, мiжмiськими чи мiжнародними.

Якщо з конференцiї виходить її iнiцiатор, то iншi учасники одержують сигнал вiдбою ("зайнято").

Включення та виключення даної послуги здiйснюється технiчним персоналом станцiї.

Дана послуга замовляється в нашoму абонентському вiддiлi.


Зловмисний виклик

Дана послуга забезпечує реєстрацiю поточного виклику як зловмисного з запам'ятовуванням у вiдповiдному журналi на станцiї номеру абонента, котрий телефонує, та номеру абонента, до котрого телефонують, а також часу початку розмови та iнших параметрiв виклику.

Виявлення джерела зловмисних викликiв здiйнюється станцiйним персоналом на основi даних журналу зловмисних викликiв вiдповiдно заявки абонента.

Для реєстрацiї поточного виклику як зловмисного пiд час розмови необхiдно натиснути клавiшу FLASH. Пiсля цього виклик буде зареєстровано як зловмисний.

Деякi старi станцiї мiської телефонної мережi не видають iнформацiю АВН, тобто точно визначити номер неможливо. Але в будь-якому випадку напрямок, з котрого було iнiцiйовано виклик, буде визначено.

Активiзацiя даної послуги не потребує виконання нiяких додаткових операцiй з телефону абонента.

Дана послуга замовляється в абонентському вiддiлi.


Заборона вхiдного зв'язку

При надходженнi виклику на абонентську лiнiю, для котрої активована дана послуга, абонент що викликає, чує фразу : Номер тимчасово не може бути викликаний!

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

Якщо дана послуга активована для Вашої телефонної лiнiї, у Вас зберiгається можливiсть робити вихiднi дзвiнки.


З'єднання без набору номера (з затримкою)

Якщо активована дана послуга, то пiсля зняття трубки абонентом без набору номера протягом 3…4 секунд здiйснюється автоматичне з'єднання з вказаним при замовленнi послуги номером телефону. Якщо абонент починає набiр номера до закiнчення даного iнтервалу, здiйснюється звичайний вихiдний виклик.

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

В даному випадку НОМЕР – номер телефону, до якого здiйснюється автоматичне з'єднання.

Номер може бути мiським, мiжмiським чи мiжнародним.

Дана послуга замовляється в абонентському вiддiлi.


Передача виклику

Для замовлення послуги необхiдно, щоб один виклик був в станi розмови, незалежно вiд типу виклику (вхiдний чи вихiдний).

Далi натиснiть FLASH та зробiть новий виклик. Пiсля вiдповiдi другого абонента покладiть трубку. Абоненти, з котрими Ви розмовляли, будуть з'єднанi мiж собою, а Ваша телефонна лiнiя звiльняєтсья.

Активiзацiя даної послуги не потребує виконання нiяких додаткових операцiй з телефону абонента.

Дана послуга замовляється в нашoму абонентському вiддiлi.


Послуга "будильник"

Дана послуга здiйснює дзвiнок телефону у вказаний Вами час (протягом найближчих 24 годин).

Дана послуга спрацьовує тiльки один раз. Для щоденного спрацювування послуги необхiдно повторювати процедуру замовлення послуги кожного дня.

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

У даному випадку ГГ – години, а ХХ – хвилини часу, в котрий повинна спрацювати послуга. Наприклад, 06 та 30.

Послуга не спрацює, якщо введений час настане швидше, нiж за 30 хвилин вiд поточного часу.

Якщо необхiднiсть в данiй послузi вiдпала швидше за виставлений час, скористайтесь процедурою вiдмiни послуги.

Дана послуга замовляється в нашoму абонентському вiддiлi.


Заборона деяких видiв вихiдного зв'язку

З метою контролю розмов, якi проводяться з Вашого телефонного апарату, передбачена можливiсть обмеження вихiдного зв'язку. Обмеженням керуєте Ви за допомогою паролю (набiр з чотирьох цифр – ХХХХ), вiдомого тiльки Вам.

Послуга забезпечує можливiсть встановлення заборони виxoду на мiську, мiжмiську чи мiжнародну мережу.

Найбiльше дана послуга використовується у наступних випадках :

1) Для захисту вiд несанкцiонованого пiд'єднаннями до телефонних лiнiй. Навiть у випадку пiд'єднання до лiнiї зловмисник не зможе скористатись Вашим телефоном для виходу на мiжмiську чи мiжнародну мережу, що забезпечує Вам повну гарантiю та впевненiсть в збереженнi Ваших коштiв.

2) Для обмеження доступу до мiжмiської та/чи мiжнародної мереж в органiзацiях, де Вашим телефоном користуються iншi працiвники.

3) Для обмеження доступу до мiжмiської та/чи мiжнародної мереж (особливо служб 800 та 900) для Ваших дiтей та сусiдiв.

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

Порядок змiни паролю :

В даному випадку ХXXХ – будь-якi чотири цифри паролю.

NNNN – будь-якi чотири цифри нового паролю, що вiдрiзняються вiд XXXX.

УВАГА!!! Початковий пароль, що заведено для Вас на АТС – 0000.

Якщо NN = 01, то з Вашого телефонного апарату будуть обмеженi всi вихiднi виклики, за винятком спецiальних номерiв служб (01, 02, 03, 04).

Якщо NN = 02, то з Вашого телефонного апарату будуть обмеженi виклики в межах областi, на мобiльнi телефони, на мiжмiськi та мiжнароднi номери

Якщо NN = 03, то то з Вашого телефонного апарату будуть обмеженi виклики на мобiльнi телефони, на мiжмiськi та мiжнароднi номери.

Якщо NN = 04, то з Вашого телефонного апарату будуть обмеженi тiльки мiжнароднi виклики ("8-10" ).

Дана послуга замовляється в нашoму абонентському вiддiлi.


Скорочений набiр номера

Для виклику абонентiв, до котрих Ви найчастiше телефонуєте,(особливо мiжмiськi та мiжнароднi номери), зручно "закодувати" їх номери двома цифрами. Для скорочення номеру використовуються цифри вiд 0 до 9.

Реально це виглядає наступним чином: Ви закодовуєте один з номерiв, на котрий телефонуєте (наприклад, номер мобiльного телефону) двома цифрами (наприклад 01). Для того, щоб зателефонувати на цей номер, просто натискаєте:  01.

Порядок введення послуги :

Порядок вiдмiни послуги :

Порядок використання послуги :

В даному випадку ХX – будь-яке число (вiд 00 до 99), котре власне i буде скороченим номером телефону, котрий Ви "закодуєте".

В даному випадку НОМЕР – номер телефону, котрий Ви "кодуєте".

Дана послуга замовляється в нашoму абонентському вiддiлi.